REGULAMIN KONKURSU pn. „Konkurs Be Active Tour Online”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Konkurs Be Active Tour Online”.
2. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Spółka „BeBio” Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie (02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, KRS: 424933), zwana dalej: „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, tj. na stronie IG BeActiveTV
https://www.instagram.com/tvbeactive/?hl=pl.
4. Konkurs jest prowadzony w okresie od 16.03.2021 roku do 17.03.2021 roku (najpóźniejsza data złożenia zgłoszenia konkursowego) do godziny: 23:00.
5. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną poinformowani o wygranej najpóźniej w dniu
18.03.2021 roku.
6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu
18.03.2021 roku do godz. 23:00 na stronie IG BeActiveTV pod adresem:
https://www.instagram.com/tvbeactive/?hl=pl.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym,
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).
8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym
Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptację.
9. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, ćwiczeń fitness
oraz sportu amatorskiego, a także integracja osób prowadzących aktywny, sportowy i zdrowy
styl życia.

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego,
2) nie jest pracownikiem Organizatora,
3) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora, tj. nie jest: jego małżonkiem,
dzieckiem lub rodzicem,
4) nie pozostaje w związku nieformalnym z pracownikiem Organizatora.
2. Pracownikiem w rozumieniu powyższych zapisów jest osoba świadcząca pracę w jakimkolwiek wymiarze na rzecz Organizatora, a także wykonująca zlecenie, usługi, dzieło w sposób stały lub okresowy (przez okres dłuższy niż 2 miesiące w trakcie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Konkursu).
3. Uczestnikiem Konkursu, zostaje każdy kto spełni łącznie następujące warunki:
1) potwierdzi uczestnictwo w konkursie pod postem Ewy Chodakowskiej wpisując
komentarz o treści: .Obecna lub Obecny.;
2) udostępni post na swoim profilu IG (profil IG musi być publiczny) w którym
napisze dlaczego to on powinien znaleźć się na be Active Tour Online w
studio.
3) post zilustruje oficjalną grafiką Be Active Tour online, filmem Be Active Tour
Online dostępnymi na IG BeActiveTV lub zdjęciem własnym pokazującym jak
szykuje się na Be Active Tour;
4) w treści posta umieści wszystkie hasztagi #BeActiveTourOnline #Chodagang
#BeActiveTv;
5) wyrazi pisemną zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w mediach
społecznościowych Organizatora.

4. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia (posty) do Konkursu zawierające treści
niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich,
naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację
seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, naruszające w
jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści o
charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmy.
5. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator.
6. Laureaci Konkursu będą zobowiązani do zaakceptowania Regulaminu Wydarzenia Be Active
Tour online, w którym wezmą udział (treść Regulaminu dostępna jest na stronie:
https://sklep.bebio.pl/regulamin-batour). Laureat, który tego Regulaminu nie zaakceptuje traci
status Laureata, a Organizator ma prawo wyboru innej osoby do grona laureatów.
7. Laureat, który jest zakażony COVID-19 i/lub wystąpią u niej/niego objawy typowe dla tego
wirusa, i/lub będzie miał podejrzenie, że może być jego nosicielem lub dowie się, że miał
kontakt z osobą zarażoną lub przebywającą na kwarantannie, nie może wziąć udziału w
Wydarzeniu Be Active Tour Online w Studio.
8. Przed wejściem na teren Studia, gdzie będzie odbywało się Wydarzenie Be Active Tour Online
każdy Laureat będzie zobowiązany poddać się testowi na obecność wirusa SARS-CoV-2
(wywołującego chorobę COVID-19). Koszt testu pokrywa Organizator.
9. W związku z występującym na wirusa kraju ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
(wywołującego chorobę COVID-19), Organizator realizując „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadził rozwiązania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w wydarzeniu Be Active Tour online, a także nawiązanie kontaktu w przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników Wydarzenia, bądź osób prowadzących Wydarzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym
Laureaci jako osoby mające uczestniczyć w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora
zobligowani zostaną do udostępnienia danych osobowych oraz złożenia oświadczenia o treści
opisanej w Załączniku nr 1.
10. Wobec tego również, że Wydarzenie będzie miało charakter warsztatów fitness Laureat, który stawi się do Studia celem uczestniczenia w Wydarzeniu będzie musiał zaakceptować
Regulamin tego Wydarzenia, a także złożyć oświadczenia wymagane przez Organizatora, w
tym dotyczące jego stanu zdrowia, zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, jak również
obejmujące wyrażenie zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie i korzystanie z wizerunku
Laureata przez Organizatora. Odmowa akceptacji w/w Regulaminu tego Wydarzenia oraz
złożenia w/w oświadczeń (w tym zgody na publikację wizerunku) – uniemożliwia uczestniczenie
w Wydarzeniu Be Active Tour Online i rezygnację z tej nagrody przez Laureata.

§ 3. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie są:
1) bilet wstępu do Studia nagraniowego, w którym odbywa się będzie Wydarzenie Be
Active Tour Online o wartości 49,9 zł, a nagroda ta zostanie przyznana 3 (trzem) osobom
(tj. Laureatom).
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. W skład Komisji Konkursowej będą wchodziły 3 (trzy) osoby powołane przez
Organizatora. Komisja Konkursowa będzie dokonywała uzgodnienia werdyktu w drodze
głosowania, a decyzje będą zapadały zwykłą większością głosów.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w terminie określonym w § 1 ust. 5
(powyżej). Po ogłoszeniu wyników laureaci muszą potwierdzić przyjęcie nagrody poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres: konkurs@beactivetv.pl w ciągu 1 (jednego) dnia od daty
ogłoszenia wyników, pod rygorem przepadnięcia nagrody.
5. Otrzymana nagroda zostanie udostępniona Laureatom w formie biletu uprawniającego do
uczestnictwa jako widz i osoba ćwicząca przed sceną w Studio Be Active Tour Online w dniu 20
marca 2021 r. na terenie Warszawy .
6. Odebranie nagrody wiąże się z koniecznością stawienia się przez Laureata w Studio, gdzie
będzie odbywało się Wydarzenie Be Active Tour Online w Warszawie, w godzinach 8:00-8:30.
7. Laureat musi zapewnić sobie dojazd we własnym zakresie do Studia, gdzie będzie odbywało
się Wydarzenie Be Active Tour Online w Warszawie

8. W myśl niniejszego Regulaminu, serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs
przeprowadzony przez Organizatora.
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, Instagram, ani inny z nimi związany.
10. Zwycięzca tego Konkursu jest zobowiązany do wskazania Organizatorowi swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez Organizatora, a które to dane
będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji
obowiązków podatkowych (w przypadku takiej konieczności). W przypadku, gdyby Laureat nie
wskazał tych danych w terminie 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy Organizator ma
prawo przeprowadzić wybór innego Zwycięzcy spośród Uczestników. Dane niezbędne do
wypełnienia to m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania..
11. Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z
Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu
e-mail lub telefonicznie.

§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU.

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika warunków z § 2 ust. 3
(powyżej). Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
Uczestnika przez Organizatora. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie
Konkursu, w tym opublikowanie wyników na stronie Konkursu oraz wydanie (przekazanie)
nagród.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Zwycięzców Konkursu, będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem
25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO”.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika.
4. Podane dane osobowe: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, a w przypadku, gdy Zwycięzcy
Konkursu dodatkowo: adres e-mail, adres zamieszkania.
5. Przetwarzane przez Organizatora dane osobowe będą pochodzić od Uczestnika.
6. Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom
Organizatora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów
przetwarzania danych osobowych, a mianowicie odbiorcami danych osobowych będą podmioty
współpracujące z Organizatorem podczas organizacji Konkursu, a także w trakcie realizacji
nagród dotyczących tego Konkursu.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania (przekazania) nagród wyróżnionym
Uczestnikom.
9. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w
Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram oraz Facebook.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia
udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie
skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu.
11. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie. Dane
osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą
również wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu tych danych (w tym profilowaniu).

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób
niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą
zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do
nagród.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu
rozstrzyga Organizator.
3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie pod adresem: https://nowosc.beactivetv.pl/konkurstour, tj. od
dnia 16 marca 2021 roku.
4. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres
wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 1
(jednego) dnia od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w
terminie 1 (jednego) dnia od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia
odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 1 (jednego) dnia od dnia otrzymania
odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Organizator.
Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi
przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
5. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania lub
odwołania Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest
ostateczna.
7. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator wskazuje, że może w każdym czasie
odwołać Konkurs.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Konkursu, w tym między Organizatorem a jego
Uczestnikami, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
10. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób
niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą
zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do
nagród.
11. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opisane w Regulaminie wartości nagród pozostają kwotami przed opodatkowaniem.