Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Bebio Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 13/19. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@bebio.pl.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”) w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy tj. w celu zapisania się do wyzwania „Projekt LATO” i otrzymania materiałów związanych z wyzwaniem. Twoje dane osobowe będą przetwarzanie także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu dochodzenia roszczeń, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być wycofana w każdej chwili.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi IT i marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

W związku z wykorzystywaniem przez Administratora w działalności marketingowej narzędzi m.in. Google i Facebook, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE.

Twoje dane zebrane w celu zapisania się do wyzwania „Projekt :LATO” i otrzymania materiałów związanych z wyzwaniem, będą przetwarzane do momentu zakończenia wyzwania, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2023 roku. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy tj. w celu zapisania się do wyzwania „Projekt LATO” i otrzymania materiałów związanych z wyzwaniem.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.