Warstwa II

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Ostatnia prosta” („Konkurs”) jest
Bebio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Wołoskiej 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@bebio.pl.

Twoje dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit.
b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE („RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Ciebie regulaminu Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych w razie wyrażenia odrębnej zgody, będzie się odbywać także w celach marketingowych partnerów biznesowych Administratora. Podstawę przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych zawsze stanowi Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1. lit. a RODO). Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie,
z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo
nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub
może stanowić podstawę do odmowy wydania nagrody.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, wydania
nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, w tym realizacji ewentualnych postępowań
związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora,
w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT oraz marketingu, w tym
odpowiedzialnych za zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu i zakresie
niezbędnym dla realizacji ww. celu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo dostępu do treści swoich
danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz wniesienia sprzeciwu. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.