Regulamin Konkursu OSTATNIA PROSTA

§ 1. Postanowienia ogólne.


1. Konkurs pn.: „OSTATNIA PROSTA" (zwany dalej „Konkursem") jest organizowany przez Spółkę „BEBIO" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, zwaną dalej: „BEBIO" lub „Organizatorem"), i są zwane dalej łącznie: „Konkursem”.


2. Niniejszy Regulamin Konkursu pn.: „OSTATNIA PROSTA" (zwany dalej: „Regulaminem") reguluje warunki i zasady Konkursu.


3. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, ćwiczeń fitness oraz sportu amatorskiego, a także integracja osób prowadzących aktywny, sportowy i zdrowy styl życia.


4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).


5. W wyniku Konkursu zostanie przyznanych 10 równorzędnych nagród, dla zwycięzców w Wyzwaniu 90 DNI ZAPROJEKTUJ SWOJE JUTRO oraz wśród osób biorących udział w Wyzwaniu METAMORFOZA NA LUZIE, a to w postaci: zestawu kosmetyków beBio Cosmetiqs, zestawów produktów BeRaw, , vouchera na zakupy w sklep.bebio.pl oraz biżuterii WKruk z kolekcji OHELO Ewy Chodakowskiej. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają pełen catering dietetyczny z BeDiet Catering na tydzień. W przypadku, gdyby catering nie mógł zostać dostarczony pod adres zwycięzcy, gdyż BeDietCatering nie obejmuje zakresem swojego działania danego obszaru nagroda ta przechodzi na kolejną osobę wyłonioną w Konkursie. Dodatkowo każdy Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną.


6. Fundatorem i przekazującym nagrody jest BEBIO oraz inne podmioty, jeśli zostaną wybrane przez BEBIO.


7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.§ 2. Czas i miejsce trwania Konkursu OP


1. Konkurs OSTATNIA PROSTA OSTATNIA PROSTA jest organizowany i przeprowadzany na FanPage'u Ewy Chodakowskiej na portalu społecznościowym Instagram, a niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej: https://nowosc.beactivetv.pl/ostatniaprostaregulamin której administratorem jest BEBIO.


2. Konkurs trwa w okresie od dnia 30 października 2020 roku od godziny 00:00 do dnia 28 listopada 2020 roku do godziny 23:00 i kończy się wyłonieniem spośród Uczestników Laureatów Konkursu, co będzie miało miejsce w okresie do dnia 14 grudnia 2020 roku.


3. Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być opisane w załącznikach do Regulaminu.


§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a przy tym posiadająca publiczne konto na Instagramie.


2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracownika Organizatora, tj. osoby, które są: jego małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem, a także pozostają w związku nieformalnym z pracownikiem Organizatora.


3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie poniżej opisane warunki:

1) Uczestnik musi brać udział w wyzwaniu ZAPROJEKTUJ SWOJE JUTRO lub METAMORFOZA NA LUZIE;

2) Uczestnik do dnia 31.10.2020 r. na swój profil w postach na Instagramie musi udostępnić swoje zdjęcie z początku wyzwania lub aktualne zdjęcie;

3) Uczestnik musi napisać cel jaki chce osiągnąć do końca wyzwania;

4) Uczestnik musi opublikować to zdjęcie na swoim Instagramie i oznaczyć je #ostatniaprostazBATV;

5) Uczestnik musi zapisać się do Konkursu na stronie internetowej pod adresem: https://nowosc.beactivetv.pl/ostatniaprosta;

6) Po ukończeniu wyzwania w dniu 28.11.2020 roku Uczestnik musi udostępnić swoje zdjęcie z postępami, napisać, czy udało mu się osiągnąć cel i udostępnić swoje zdjęcie z końca wyzwania na swoim profilu na Instagramie z hasztagiem #ostatniaprostazBATVmeta;


4. Komisja Konkursowa wyłoni 10 finalistów.


5. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia (posty) do Konkursu zawierające treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmy.


6. Na zasadach i warunkach opisanych w § 4 ust. 2 Regulaminu (poniżej) każdy Laureat tego Konkursu jest zobowiązany do wskazania BEBIO swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez BEBIO, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych danych w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia Laureata, Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innego Laureata spośród Uczestników.


7. Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.


8. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do postów zgłaszanych do Konkursu, w tym fotografii oraz treści (tekstu) postów zgłaszanych do Konkursu.


9. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator lub Ewa Chodakowska.


10. Wszelkie skargi, uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje, a także zgłoszenia naruszenia prawa, w tym praw autorskich, lub inne naruszenia należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: pr@bebio.pl.


11. Komisję Konkursową stanowią wybrani pracownicy lub współpracownicy BEBIO oraz firmy Tribe47 sp. z o.o.


12. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów Konkursu na podstawie następujących kryteriów: /a./ zgodność z warunkami Konkursu, /b./ nawiązanie do tematyki, /c./ oryginalność, /d./ kreatywność, /e./ spostrzegawczość autora, /f./ ogólne walory estetyczne.


13. Skład Komisji Konkursowej może być zmieniony na mocy wspólnej decyzji BEBIO oraz Ewy Chodakowskiej.


14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów treści konkursowych publikowanych Uczestników.


15. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.


16. Po ukończeniu wyzwania w dniu 28.11.2020 roku Uczestnik ma umieścić post na swoim profilu na Instagramie, w którym napisze czy udało mu się osiągnąć cel i udostępni swoje zdjęcie z końca wyzwania z hasztagiem #ostatniaprostazBATVmeta.§ 4. Ogłoszenie wyników Konkursu.


1. Lista Laureatów Konkursu zostanie podana przez Ewę Chodakowską na jej FanPage'u na portalu społecznościowym Instagram, a także może zostać zaprezentowana na stronie internetowej należącej BEBIO (bebio.pl lub beactivetv.pl) lub na profilu BeActiveTV na Instagramie.


2. Każdy Laureat Konkursu będzie miał prawo w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni na podać swoje dane Organizatorowi (na adres e-mail: pr@bebio.pl) potrzebne do przekazania lub zrealizowania nagród.§ 5. Zasady i warunki realizacji nagród.


1. Laureat Konkursu otrzyma nagrody opisane § 1 ust. 5 Regulaminu (powyżej).


2. Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych, w tym z uwagi na konieczność spełnienia obowiązków podatkowych, związanych z przekazaniem danej nagrody każdy Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem Konkursu, potwierdzić możliwość przyjęcia nagrody, a także wskazać wszelkie dane niezbędne do realizacji wydania nagrody.


3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie. Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie, ani też inne dodatkowe świadczenie, np. odszkodowanie.


4. W przypadku: braku potwierdzenia możliwości przyjęcia nagród lub braku podania wymaganych danych – w terminie opisanym w ust. 2 (powyżej), lub też podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o których nie powiadomił wcześniej Organizatora, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata innych postanowień Konkursu lub ich naruszenia przez Laureata, - Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności, a Laureat Konkursu traci prawo do nagród, i tym samym Komisja Konkursowa może wybrać inną osobę, jako Laureata Konkursu spośród Uczestników.§ 6. Prawa autorskie.


1. Uczestnik poprzez umieszczenie danego wpisu (postu) stanowiącego zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji), bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych do wszystkich utworów stanowiących dane zgłoszenie (wpis) do Konkursu, w tym do treści hasztaga, celem ich udostępniania w portalach społecznościowych, na wszystkich znanych w dacie danego zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, a to w szczególności:

 1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
 2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
 3. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
 4. wprowadzanie do obrotu (w tym także poprzez zrealizowany na podstawie utworu /projektu/ produkt), w tym w szczególności poprzez użyczenie lub najem, zbywanie nieodpłatne lub odpłatne, w tym sprzedaż (dystrybucja) hurtowa i detaliczna, np. w sieci sprzedaży własnej i/lub obcej, w kraju i za granicą, nieograniczonej w czasie (np. poprzez sprzedaż wraz z innymi produktami, a przy tym również za pośrednictwem podmiotów trzecich, lub też poprzez odpłatne udostępnianie za pośrednictwem portali internetowych);
 5. publiczne udostępnianie (w tym także w postaci zrealizowanego na podstawie utworu /projektu/ produktu), w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS, itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
 6. samodzielne i swobodne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu takiego udostępniania na portalach społecznościowych, w tym ich opracowaniu oraz modyfikacji, stworzenia nowego dzieła w wyniku takich zmian, celem takiego udostępniania na portalach społecznościowych;
 7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 8. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone, itp.), wystawianie, wyświetlanie;
 9. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
 10. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
 11. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
 12. samodzielne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu produkcji, sprzedaży, reklamy, co nie powoduje żadnego ograniczenia nabytych przez autorskich praw majątkowych.

2. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (post) na Konkurs oświadcza, iż jest to równoznaczne z jego zapewnieniem, iż zdjęcia oraz treść (tekst) nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu i zostały wykonane samodzielnie przez Uczestnika, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 (powyżej).


3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z treścią opublikowanego postu (zgłoszenia) ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.


4. Uczestnik upoważnia Organizatora do samodzielnego (tj. z wyłączeniem Uczestnika) decydowania o oznaczeniu i sposobie oznaczenia zdjęć lub innych utworów składających się na zgłoszenie (posta, w tym treści wpisu oraz fotografii) do Konkursu.


5. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zgłoszenia (posta, w tym treści wpisu oraz fotografii) do Konkursu, w tym zawartych tam fotografii oraz treści (tekstu), na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej, a tym samym nie ma zastosowania zastosowanie art. 57 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), w tym w szczególności w ten sposób, że w przypadku nie przystąpienia do rozpowszechniania utworów przez Organizatora wyłączone jest prawo twórcy do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia oraz nie może domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy.


6. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (treść wpisu, fotografia, oraz hasztag) na Konkurs oświadcza również, zobowiązuje się nie korzystać z pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w odniesieniu do nadawania oraz innego wykorzystywania utworu.


7. Po myśli art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wypłacenia nagrody wobec Laureata Konkursu, Organizator nabywa prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, do treści stanowiącej zgłoszenie, do Konkursu, które pochodzą od tego Laureata Konkursu, a także do dokonywania opracowań (w szczególności tłumaczenia, przeróbek, adaptacji oraz prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy /prawo zależne/) oraz skrótów tej treści oraz rozpowszechniania tych opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz ilościowych, na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 (powyżej), a to do wszystkich utworów stanowiących dane zgłoszenie do Konkursu, w tym do treści (komentarz oraz fotografia). Nadto Laureat zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych w odniesieniu do utworów stanowiących zgłoszenie konkursowe.


8. Z tytułu przeniesienia praw, w tym m.in. autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, do fotografii stanowiących zgłoszenia do Konkursu, które pochodzą od Laureatów Konkursu, o którym mowa w ust. 5 (powyżej), Laureatowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, a otrzymane w Konkursie nagrody wyczerpują w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.


9. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 7 /powyżej/, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw, w tym wobec tego przeniesienia – to wyłącznie Organizator ma prawo do dalszego przenoszenia praw, a także do udzielania licencji. Organizator jest uprawniony do tego, że przy publikowaniu utworu może, ale nie musi informować o Laureacie, jako autorze (twórcy) takiego utworu podając jego imię i nazwisko, w sposób i w treści ustalonej przez Organizatora. Organizator jest upoważniony do wykonywania w imieniu Laureata autorskich i wykonawczych praw osobistych, a w szczególności w zakresie: oznaczania utworu danymi osobowymi Laureata, decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu osobom trzecim, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu przez osoby trzecie. Nadto Organizator ma pełne i nieograniczone prawo do dokonywania wszelkich zmian, ulepszeń i uzupełnień, kopiowania i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, ma prawo do rozpowszechniania w całości lub w części i emitowania w całości, oraz do zwielokrotniania w całości, utrwalania w całości, użyczenia w całości i publicznego prezentowania w całości, wyświetlania w całości, również w środkach masowego przekazu w całości, w tym w sieci Internet i w sieciach intranetowych lub w innych środkach masowego przekazu.§ 7. Ochrona danych osobowych.


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureatów Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO".


2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Bebio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7.


3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.


4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród.


5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Laureatów zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).


6. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT oraz marketingu, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.


7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.


8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.


9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.§ 8. Postanowienia końcowe.


1. Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora.


2. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród.


3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator. Postanowienie to nie wyklucza, ani nie ogranicza w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).


4. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia Laureata Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.


5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem: https://nowosc.beactivetv.pl/ostatniaprostaregulamin.


6. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opisane w Regulaminie wartości nagród pozostają kwotami przed opodatkowaniem.


7. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.


8. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator wskazuje, że może w każdym czasie odwołać Konkurs.


9. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.


10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://nowosc.beactivetv.pl/ostatniaprostaregulamin. tj. w dniu 28 października 2020 roku.