Regulamin Konkursu „FORMA ŻYCIA"

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Konkurs pn.: „FORMA ŻYCIA" (zwany dalej „Konkursem"), jest organizowany przez
Spółkę „BEBIO" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-675 Warszawa, ul.
Wołoska 7, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, zwaną dalej:
„BEBIO" lub „Organizatorem").
2. Niniejszy Regulamin Konkursu pn.: „FORMA ŻYCIA" (zwany dalej: „Regulaminem")
reguluje warunki i zasady Konkursu.
3. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, ćwiczeń
fitness oraz sportu amatorskiego, a także integracja osób prowadzących aktywny,
sportowy i zdrowy styl życia.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem
wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).
5. W wyniku Konkursu zostanie przyznanych 8 równorzędnych nagród w postaci kolacji
z Ewą Chodakowską w restauracji w Warszawie, zakupów w sklepie z ubraniami
sportowymi, noclegu w hotelu w Warszawie oraz udziału w nagraniu filmu z nowym
treningiem Ewy Chodakowskiej (który to film treningowy zostanie wydany na płytach
DVD oraz udostępniony w serwisie BeActiveTV). Relacja z wizyty Laureatów zostanie
nagrana i może zostać opublikowana w serwisie BeActiveTV.pl, a także może zostać
opublikowana przez Ewę Chodakowską na jej profilach w mediach
społecznościowych FB i Instagram, zgodnie z odrębnie zawartą uprzednio stosowną
umową (obejmującą przeniesienie praw autorskich związanych z udziałem w
nagraniu filmu, a także prawa do korzystania z wizerunku Laureata).
6. Fundatorem i przekazującym nagrody jest BEBIO.
7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z
niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Konkursie
oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

§ 2. Czas i miejsce trwania Konkursu.
1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na FanPage'u Ewy Chodakowskiej na
portalach społecznościowych Instagram i Facebook oraz w serwisie beactivetv.pl, a
niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej: beactivetv.pl,
której administratorem jest BEBIO.
2. Konkurs trwa w okresie od 29 czerwca 2020 roku od godziny 00:00 do dnia 27
sierpnia 2020 roku do godziny 23:59 i kończy się wyłonieniem spośród Uczestników
Laureatów tego Konkursu, co będzie miało miejsce w okresie do dnia 30 września
2020 roku.
3. Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być
opisane w załącznikach do Regulaminu.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1) zapisać się do wyzwania „Forma Życia z Chodą" (dalej „Wyzwanie") poprzez
formularz zapisu udostępniony na stronie beactivetv.pl oraz w formie linku na
profilu Ewy Chodakowskiej w mediach społecznościowych Facebook i
Instagram od dnia 25.06.2020 r.);
2) raportować uczestnictwo w wyzwaniu poprzez umieszczanie odpowiednich
grafik ze statusem wykonania zadań na swoim profilu w medium
społecznościowym Instagram i Facebook (grafiki Uczestnik otrzymuje pocztą
elektroniczną na adres email podany w formularzu zapisu do Wyzwania);
3) przedstawić na swoim profilu w medium społecznościowym Instagram i
Facebook w jaki sposób motywuje inne osoby do prowadzenia zdrowego stylu
życia, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania;
4) zamieścić na swoim profilu zdjęcie zrobione w pierwszym dniu Wyzwania, tj.
29.06.2020 oraz w ostatnim dniu wyzwania, tj. 27.08.2020 r.
5) nagrać kilka krótkich relacji ze swojej realizacji wyzwania – i przesłać je
wyłącznie na prośbę Organizatora na podany przez Organizatora email;
6) w każdym poście (z wymienionych powyżej) zamieszczanym przez Uczestnika
muszą znaleźć się hashtagi: #formazyciazchoda, #chodagang, #misjachoda,
#fajterka oraz #chodakowskaewa.
4. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia (posty) do Konkursu zawierające
treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom
osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć,
wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne,
niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące
przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym,
pornograficznym lub wulgaryzmy.
5. Na zasadach i warunkach opisanych w § 4 ust. 2 (poniżej) każdy Laureat tego
Konkursu jest zobowiązany do wskazania BEBIO swojego adresu e-mail oraz
podania innych danych osobowych wskazanych przez BEBIO, a które to dane będą
konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji
obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych
danych, albo też odmówił zawarcia umowy opisanej § 1 ust. 5 (powyżej), – w terminie
7 (siedem) dni od daty ogłoszenia Laureata, Organizator ma prawo przeprowadzić
wybór innego Laureata spośród Uczestników.
6. Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji
związanej z Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za
pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.
7. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do postów zgłaszanych do
Konkursu, w tym fotografii oraz treści (tekstu) postów zgłaszanych do Konkursu.
8. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających w
jakikolwiek sposób postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik
wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie
zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia
podejmuje Organizator.
9. Wszelkie skargi, uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje, a także zgłoszenia naruszenia
prawa, w tym praw autorskich, lub inne naruszenia należy zgłaszać Organizatorowi
na adres e-mail: promotion@bebio.pl.
10. Komisję Konkursową stanowią wybrani pracownicy BeBio sp. z o.o. oraz firmy
Tribe47 sp. z o.o. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów Konkursu na
podstawie następujących kryteriów: /a./ zgodność z warunkami Konkursu, /b./
nawiązanie do tematyki, /c./ oryginalność, /d./ kreatywność, /e./ ogólne walory
estetyczne.
11. Skład Komisji Konkursowej może być zmieniony na mocy decyzji Organizatora.
12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów treści
konkursowych publikowanych Uczestników.
13. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie
nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.

§ 4. Ogłoszenie wyników Konkursu.

1. Lista Laureatów Konkursu zostanie podana przez Ewę Chodakowską na jej profilu na
portalu społecznościowym Instagram i Facebook oraz w serwisie beactivetv.pl
należącym do Organizatora.
2. Każdy Laureat Konkursu będzie miał prawo w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem)
dni na podać swoje dane Organizatorowi (na adres e-mail: promotion@bebio.pl)
potrzebne do przekazania lub zrealizowania nagród.

§ 5. Zasady i warunki realizacji nagród.
1. Laureat Konkursu otrzyma nagrody opisane § 1 ust. 5 Regulaminu (powyżej).
2. Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z
przekazaniem danej nagrody każdy Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później
niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany
Uczestnik został Laureatem Konkursu, potwierdzić możliwość przyjęcia nagrody oraz
akceptację przedstawionej mu umowy, o której jest mowa w § 1 ust. 5 (powyżej), a
także wskazać wszelkie dane niezbędne do realizacji wydania nagrody.
3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach,
ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do
otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny
sposób zbyte, również nieodpłatnie.
4. W przypadku: braku potwierdzenia możliwości przyjęcia nagród lub braku podania
wymaganych danych – w terminie opisanym w ust. 2 (powyżej), lub też podania
błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o których nie powiadomił wcześniej
Organizatora, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata innych postanowień
Konkursu lub ich naruszenia przez Laureata, w tym w szczególności w przypadku
braku akceptacji przedstawionej umowy, o której jest mowa w § 1 ust. 5 (powyżej), -
Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności, a Laureat Konkursu traci prawo do
nagród, i tym samym Komisja Konkursowa może wybrać inną osobę, jako Laureata
Konkursu spośród Uczestników.

§ 6. Prawa autorskie.
1. Uczestnik poprzez umieszczenie danego posta stanowiącego zgłoszenie do
Konkursu na swoim profilu na portalu Facebook lub Instagram wyraża zgodę na
nieodpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej (z prawem do
udzielania sublicencji), bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych do
wszystkich utworów stanowiących dane zgłoszenie (post) do Konkursu, w tym do
zdjęć, treści (tekstu) oraz wizerunku Uczestnika, celem ich udostępniania w portalach
społecznościowych, na wszystkich znanych w dacie danego zgłoszenia do Konkursu
polach eksploatacji, a to w szczególności:
1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo;
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo;
3) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, do baz danych;
4) publiczne udostępnianie poprzez ich dalsze udostępnianie na portalach
społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron
internetowych);
5) samodzielne i swobodne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub
zaprzestaniu takiego udostępniania na portalach społecznościowych, w tym ich
opracowaniu oraz modyfikacji, stworzenia nowego dzieła w wyniku takich
zmian, celem takiego udostępniania na portalach społecznościowych.
2. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (post) na Konkurs oświadcza, iż jest to
równoznaczne z jego deklaracją, iż zdjęcia, filmy oraz treść (tekst) nie naruszają dóbr
osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich oraz wizerunku osób,
które znajdują się na zdjęciu oraz filmie i zostały wykonane samodzielnie przez
Uczestnika, a osoby portretowane, filmowane wyrażają zgodę na publikowanie
swojego wizerunku.
3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich
praw majątkowych związanych z treścią opublikowanego postu (zgłoszenia) ponosi
Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa.
4. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę.
Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator wskazuje, że może
w każdym czasie odwołać Konkurs.
5. Uczestnik upoważnia Organizatora do samodzielnego (tj. z wyłączeniem Uczestnika)
decydowania o oznaczeniu i sposobie oznaczenia zdjęć lub innych utworów
składających się na zgłoszenie (post) do Konkursu.
6. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zgłoszenia (postu) do Konkursu, w tym
zawartych tam fotografii oraz treści (tekstu), na żadnym z pól eksploatacji
wymienionych powyżej, a tym samym nie ma zastosowania zastosowanie art. 57
ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), w tym w szczególności w ten sposób, że w przypadku
nie przystąpienia do rozpowszechniania utworów przez Organizatora wyłączone jest
prawo twórcy do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia oraz nie może
domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu,
nie krótszego niż sześć miesięcy.
7. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (post) na Konkurs oświadcza również,
zobowiązuje się nie korzystać z pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w odniesieniu do nadawania oraz innego
wykorzystywania utworu.

§ 7. Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO"), Organizator
informuje, że:
1) administratorem, w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, jest BEBIO Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000424933, posiadająca NIP: 5252533572, REGON: 146181882 i
kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00 zł;
2) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można
skontaktować się pod:
a) adresem korespondencyjnym: Inspektor Ochrony Danych Osobowych BEBIO Sp.
z o. o., ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa lub
b) adresem poczty email: iodo@bebio.pl;
3) dane będą przetwarzane w celu:
a) realizacji obowiązków stron wynikający z uczestnictwa w Konkursie na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) realizacji uzasadnionych interesów Organizatora, w tym dochodzenie
ewentualnych roszczeń, archiwizacja, w celu ochrony interesu prawnego
Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie dłużej niż do czasu
zgłoszenia sprzeciwu;
4) dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z
wymienionych powyżej celów;
5) podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W razie
niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona;
6) dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Organizatora;
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym;
8) Uczestnikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez
Organizatora danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
b) prawo do żądania sprostowania danych,
c) prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego;
f) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
g) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy
odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora
– z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, tj. stan faktyczny,
który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio
zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili
zbierania danych, ale nie był znany Organizatorowi, w momencie zbierania
danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;
h) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

§ 8. Postanowienia końcowe.
1. Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora.
2. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w
sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym
Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w
Konkursie lub utracić prawo do nagród.
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na
jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w
terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje
związane z Konkursem rozstrzyga Organizator. Postanowienie to nie wyklucza, ani
nie ogranicza w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników
ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).
4. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać
zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do
przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia Laureata Konkursu, o czym poinformuje
Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile
nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie
www.beactivetv.pl.
6. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Opisane w Regulaminie wartości nagród pozostają kwotami przed opodatkowaniem.
7. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie
internetowej: www.beactivetv.pl, tj. w dniu 29 czerwca 2020 roku.