Regulamin Konkursu „Sto Lat dla Chody"§ 1. Postanowienia ogólne.


 1. Konkurs pn.: „Sto Lat dla Chody" (zwany dalej „Konkursem") jest organizowany przez Spółkę „BEBIO" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, zwaną dalej: „BEBIO" lub „Organizatorem").
 2. Niniejszy Konkurs będzie trwać w okresie: od godziny 00:01 dnia 21.02.2022 roku do godziny 23:59 dnia 25.02.2022 roku.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu pn.: Sto Lat dla Chody", zwany dalej : „Regulaminem”, reguluje warunki i zasady Konkursu.
 4. Celem Konkursu oraz całego Wyzwania jest promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, ćwiczeń fitness oraz sportu amatorskiego, a także integracja osób prowadzących aktywny, sportowy i zdrowy styl życia.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).
 6. W wyniku Konkursu po zakończeniu wyzwania konkursowego zostanie przyznanych 10 (dziesięć) nagród, tj. dla 10 (dziesięciu) zwycięzców w Konkursie (Laureatów), a to w postaci:
 7. zestawu kosmetyków marki Bebiocosmetiqs,
 8. zestawu produktów marki BeRaw.
 9. Fundatorem i przekazującym nagrody jest BEBIO.
 10. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.


§ 2. Czas i miejsce trwania Konkursu


 1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na portalu społecznościowym Instagram, a niniejszy Regulamin został opublikowany na stronie internetowej BeActiveTV.pl pod adresem: https://beactivetv.pl/, której administratorem jest BEBIO.
 2. Niniejszy Konkurs został ogłoszony na profilu BeActiveTV na Instagramie w poście w dniu 21 lutego 2022 roku i trwa w okresie: od godziny 00:01 dnia 21.02.2022 roku do godziny 23:59 dnia 25.02.2022 roku, a zakończy się wyłonieniem Laureatów Konkursu, co zostanie ogłoszone do dnia 8 marca 2022 roku do godziny 23:59 spośród Uczestników Laureatów Konkursu za udział w Konkursie, co będzie miało miejsce na profilu BeActiveTV.pl na Instagramie.
 3. Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być opisane w załącznikach do Regulaminu.
 4. W myśl niniejszego Regulaminu, serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs przeprowadzony przez Organizatora.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani inny z nimi związany.


§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie


 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a przy tym posiadająca publiczne konto na Instagramie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani też członkowie rodziny pracownika Organizatora, tj. małżonek, dziecko rodzic, a także osoba, która pozostaje w związku nieformalnym z pracownikiem Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu powyższych zapisów jest osoba świadcząca pracę w jakimkolwiek wymiarze na rzecz Organizatora, a także wykonująca zlecenie, usługi, dzieło w sposób stały lub okresowy (przez okres dłuższy niż 2 miesiące w trakcie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Konkursu).
 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik:
 4. musi posiadać publiczny profil na Instagramie,
 5. musi nagrać kreatywne wideo z życzeniami urodzinowymi dla Ewy Chodakowskiej i opublikować je na swoim profilu na Instagramie od 24.02.2022 do 25.02.2022 roku.
 6. w opisie posta z wideo Uczestnik musi dodać hashtag #STOLATDLACHODY oraz umieścić oznaczenia 3 profili z Instagrama: @sklep.bebio.pl, @beraw_ewachodakowska i @tvbeactive,
 7. musi „zaprosić do wyzwania” 3 swoich znajomych.
 8. Komisja Konkursowa wyłoni 10 (dziesięciu) laureatów Konkursu.
 9. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia (komentarze) do Konkursu zawierające treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmy.
 10. Na zasadach i warunkach opisanych w § 4 ust. 2 Regulaminu (poniżej) każdy Laureat tego Konkursu jest zobowiązany do wskazania BEBIO swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez BEBIO, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych danych w terminie 2 (dwóch) dni od daty ogłoszenia Laureata, Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innego Laureata spośród Uczestników.
 11. Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.
 12. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do postów zgłaszanych do Konkursu, w tym fotografii oraz treści (tekstu) komentarzy zgłaszanych do Konkursu.
 13. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator lub Ewa Chodakowska.
 14. Wszelkie skargi, uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje, a także zgłoszenia naruszenia prawa, w tym praw autorskich, lub inne naruszenia należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: promotion@bebio.pl.
 15. Komisję Konkursową stanowią wybrani pracownicy BEBIO oraz firmy Tribe47 sp. z o. o.
 16. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów Konkursu na podstawie następujących kryteriów: /a./ zgodność z warunkami Konkursu, /b./ nawiązanie do tematyki, /c./ odpowiednia merytoryka, /d./ ogólne walory estetyczne.
 17. Skład Komisji Konkursowej może być zmieniony na mocy wspólnej decyzji BEBIO oraz Ewy Chodakowskiej.
 18. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów treści konkursowych publikowanych Uczestników.
 19. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w danym Konkursie.


§ 4. Ogłoszenie wyników Konkursów.


 1. Lista Laureatów Konkursu zostanie podana na profilu BeActiveTV na Instagramie, a także może zostać zaprezentowana na stronie internetowej BeActiveTV.pl oraz na profilu społecznościowym Ewy Chodakowskiej na Instagramie i/lub Facebooku.
 2. Każdy Laureat Konkursu będzie miał prawo w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni na podać swoje dane Organizatorowi (na adres e-mail: events@bebio.pl) potrzebne do zrealizowania nagród.


§ 5. Zasady i warunki realizacji nagród.


 1. Laureat Konkursu otrzyma nagrody opisane § 1 ust. 5 Regulaminu (powyżej).
 2. Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przekazaniem danej nagrody każdy Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem Konkursu, potwierdzić możliwość przyjęcia nagrody, a także wskazać wszelkie dane niezbędne do realizacji wydania nagrody.
 3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie.
 4. W przypadku: braku potwierdzenia możliwości przyjęcia nagród lub braku podania wymaganych danych – w terminie opisanym w ust. 2 (powyżej), lub też podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o których nie powiadomił wcześniej Organizatora, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata innych postanowień Konkursu lub ich naruszenia przez Laureata, - Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności, a Laureat Konkursu traci prawo do nagród, i tym samym Komisja Konkursowa może wybrać inną osobę, jako Laureata Konkursu spośród Uczestników.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Laureatem Konkursu.


§ 6. Prawa autorskie.


 1. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (post) na Konkurs oświadcza, iż jest to równoznaczne z jego zapewnieniem, iż wideo, zdjęcia oraz treść (tekst) nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na wideo i zdjęciu i zostały wykonane samodzielnie przez Uczestnika, a osoby portretowane i filmowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z treścią opublikowanego posta (zgłoszenia) ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.


§ 7. Ochrona danych osobowych.


 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureatów Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO".
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator, tj. Spółka „BeBio” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 7.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, a w przypadku, gdy Laureata Konkursu dodatkowo: adres e-mail, adres zamieszkania.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Laureatów zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 6. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jak wskazano powyżej Uczestnikowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody będzie uniemożliwiać udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.


§ 8. Postanowienia końcowe.


 1. Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator. Postanowienie to nie wyklucza, ani nie ogranicza w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).
 4. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia Laureata Konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu (powyżej).
 6. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 8. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator wskazuje, że może w każdym czasie odwołać Konkurs, ma też prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania Konkursu – z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.
 9. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu (powyżej) w dacie ogłoszenia Konkursu, o której jest mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu (powyżej).