Regulamin akcji „Forma życia z Chodą"

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa warunki uczestnictwa w akcji pn. „Forma
życia z Chodą".
2. Organizatorem akcji jest BeBio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 (dalej:
„Organizator").
3. Akcja odbywa się od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 27 sierpnia 2020 r.
4. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do akcji akceptuje tym samym
wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.
5. Uczestnikami akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.

§ 2. Zasady akcji
1. W ramach Akcji zostanie opublikowany post z informacją o akcji oraz formularzem zapisu do
Akcji.
2. Podczas 60 dni trwania Akcji, Uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z treningów fitness
prowadzonych online przez Ewę Chodakowską (3 treningi w tygodniu), przykładowych
jadłospisów publikowanych przez Ewę Chodakowską na swoich profilach w mediach
społecznościowych Facebook oaz Instagram, materiałów poradnikowych przygotowanych przez
dietetyka klinicznego.
3. Dodatkowo Uczestnik, który zapisze się do Akcji otrzyma porady motywacyjne, beauty
plany na domowe SPA, wskazówki dietetyka klinicznego oraz grafiki do oznaczania
stopnia wykonania zadań (trening, zdrowa dieta, zdrowe nawyki, picie wody itp.).
Powyższe materiały Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty email.

§ 3. Prawa autorskie
1. W celu uczestnictwa w Akcji Uczestnik może dobrowolnie publikować na swoich profilach w
serwisach społecznościowych zdjęcia dokumentujące postępy rozwoju swojej sylwetki, mogące
zawierać także wizerunek Uczestnika.
2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie
przez Organizatora zdjęć oraz wizerunku Uczestnika utrwalonego na tych zdjęciach w celach
związanych z Akcją na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 i 4.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji oraz zezwolenia i zgody, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na czas nieokreślony, na korzystanie ze zdjęć (dalej: „Utworów"),
także zawierających wizerunek Uczestnika, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w
tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na polach określonych niżej, tj. Organizator
będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Utworów dla celów komercyjnych oraz
promocyjno-reklamowych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – w całości lub w części wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, formatu na
dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości
i formie;
b) w zakresie obrotu egzemplarzem Utworu – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem
lub dzierżawa egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne
wykonywanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
d) wykorzystywanie utworów do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych
Organizatora, bez ograniczenia, w tym w Internecie, prasie i telewizji oraz poprzez inne
środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
e) wprowadzanie Utworu w całości lub w części do sieci teleinformatycznych,
telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez
ograniczenia, wprowadzanie utworów w całości lub w części do pamięci komputera oraz
przetwarzanie w pamięci komputera bez ograniczeń.
4. Korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych w ust. 3 może następować w
całości, w części, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część
dzieła zbiorowego, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień, animacji lub innych
modyfikacji. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym przez Organizatora
na przeróbki, adaptacje, dostosowanie utworu oraz wykorzystywanie go na polach eksploatacji
określonych w ust. 2.
5. Licencja obejmuje prawo udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności organizator
ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według
własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikowi materiały graficzne, które Uczestnik
będzie mógł wykorzystać w ramach Akcji na swoich profilach w mediach społecznościowych. W
związku z tym, Organizator udziela Uczestnikowi licencji do tych materiałów graficznych
stworzonych przez Organizatora na zasadach i polach eksploatacji określonych w ust. 3 i 4.

§ 4. Dane osobowe Uczestników
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO"), Organizator informuje, że:
1) administratorem, w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, jest BEBIO Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000424933,
posiadająca NIP: 5252533572, REGON: 146181882 i kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00

2) Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, z którym można skontaktować się pod:
a) adresem korespondencyjnym: Inspektor Ochrony Danych Osobowych BEBIO Sp. z o. o.,
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa lub
b) adresem poczty email: iodo@bebio.pl;
3) dane będą przetwarzane w celu:
a) realizacji obowiązków stron wynikający z uczestnictwa w Akcji na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO;
b) promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez Organizatora – w
przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie
określonym taką zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu
wycofania zgody;
c) realizacji uzasadnionych interesów Organizatora, w tym dochodzenie ewentualnych
roszczeń, archiwizacja, w celu ochrony interesu prawnego Organizatora – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
4) dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z
wymienionych powyżej celów;
5) podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. W razie niepodania tych
danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Podanie danych osobowych w celach
marketingowych jest dobrowolne;
6) dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Organizatora;
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym;
8) Uczestnikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Organizatora
danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
b) prawo do żądania sprostowania danych,
c) prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego;
f) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
g) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy odbywa się
ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, tj. stan faktyczny, który nie istniał w
momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której
dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany
Organizatorowi, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane
dotyczyły;
h) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji należy kierować do Organizatora pod adres mailowy:
promotion@bebio.pl.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od jej
otrzymania.
3. Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w
terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis
reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji w przypadku naruszenia
zasad opisanych w Regulaminie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Akcji.